SAP Barcelona 97/2007, 12 de Febrero de 2007

Ponente:MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA
Número de Recurso:689/2006
Número de Resolución:97/2007
Fecha de Resolución:12 de Febrero de 2007
Emisor:Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 17ª
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓ DISSET

Rotlle 689/06

Judici verbal 275/06

Jutjat de 1a. Instància núm. 42 de Barcelona

S E N T È N C I A 97/2007

Magistrats:

Il·lm. Sr. JOSÉ FRANCISCO VALLS GOMBAU

Il·lma. Sra. AMELIA MATEO MARCO

Il·lma. Sra. MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA

Barcelona, 12 de febrer de 2007

La Secció Dissetena de l'Audiència Provincial de Barcelona HA VIST en apel·lació les actuacions número 275/06, seguides pels tràmits del judici verbal en el Jutjat de 1a Instància núm.

42 de Barcelona a instàncies del Sr. Jose Ignacio contra el Sr. Juan María, Finques Teixidó, SL i Cahispa, que estan pendents de ser resoltes en virtut del

recurs d'apel·lació interposat pels demandats contra la sentència dictada el dia 1 de juny del 2006

pel Jutjat de 1a. Instància.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER

La part dispositiva de la sentència objecte d'apel·lació és la següent: "FALLO: ESTIMANDO la demanda interpuesta por Jose Ignacio contra FINQUES TEIXIDOR S.L., Juan María Y CAHISPA, condeno a los demandados a abonar solidariamente al actor la cantidad de MIL SETENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.070,95 euros), más el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo para la compañía aseguradora condenada que será el innterés legal del dinero incrementado en el cincuenta por ciento desde la fecha del accidente hasta el completo pago sin que dicho interés pueda ser inferior al veinte por ciento anual transcurridos dos años desde el siniestro.

Se imponen las costas de este procedimiento a la parte demandada."

SEGON

Els demandats apel·laren contra la sentència dictada pel Jutjat de 1a Instància núm. 42 de Barcelona en base als arguments que consten en el seu escrit, del qual es va donar trasllat a la contrapart que s'hi va oposar. Prèvia la tramitació corresponent i trameses les actuacions a l'Audiència Provincial, es va assenyalar per a deliberació del Tribunal el dia 7 de febrer d'enguany.

La ponent d'aquesta resolució ha estat la magistrada Il·lma. Sra. MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

El Sr. Jose Ignacio circulava amb el seu cotxe per la rambla Guipúzcoa de Barcelona. Ho feia pel carril de l'esquerra amb la intenció de girar cap al carrer Agricultura. El Sr. Juan María, pel seu cantó, conduint una motocicleta, circulava pel "carril bici" que estava situat a l'esquerra de la calçada entre el primer dels carrils i la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA