SAP Barcelona 330/2014, 15 de Julio de 2014

Ponente:MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA
Número de Recurso:613/2012
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:330/2014
Fecha de Resolución:15 de Julio de 2014
Emisor:Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 1ª
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓ PRIMERA

ROTLLE NÚM. 613/12

Procedent del procediment Juicio Ordinario núm. 111/10

Tramitat pel Jutjat de 1a. Instància núm. 33 de Barcelona

S E N T È N C I A NÚM. 330

Barcelona, 15 de juliol de 2014

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Barcelona, integrada per els Magistrats Il·lma. Sra. Mª Dolors PORTELLA LLUCH, Il·lma. Sra. Maria Dolors MONTOLIO SERRA i Il·lm. Sr. Antonio RECIO CORDOVA, la primera dels quals ha actuat com a presidenta del Tribunal, ha vist el recurs d'apel·lació número 613/12, interposat contra la sentència dictada en data 27 de març de 2012 en el procediment núm. 111/10, tramitat pel Jutjat de 1a Instància núm. 33 de Barcelona . Ha estat recurrent el Sr. Carlos Jesús i apel·lat Pedro Enrique Un cop feta la deliberació, ha pronunciat, en nom de S.M. el Rei d'Espanya, la següent resolució.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER

La part dispositiva de la sentència objecte d'apel·lació és la següent: "Que desestimando como desestimo la demanda formulada por la representación procesal de D. Carlos Jesús y Dª Paloma, frente a D. Pedro Enrique, absuelvo a la referida parte demandada de las pretensiones frente a la misma formuladas en la demanda, con imposición de costas a la actora."

SEGON

Les parts esmentades han manifestat en els escrits respectius d'apel·lació o, si s'escau, d'impugnació les seves peticions i arguments en què les fonamenten, segons consta en les actuacions.

La ponent d'aquesta resolució ha estat la Magistrada Il·lma. Sra. Dª Maria Dolors MONTOLIO SERRA.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Plantejament del litigi

Don. Carlos Jesús formula demanda amb la pretensió que es declari la nul·litat del que s'ha protocol·litzat com a testament hològraf del seu avi Evelio .

Addueix que no es compleixen els requisits de forma que exigeix l'article 120 CS perquè la signatura estesa en el testament no és correspon amb la que ell estampava el que fa pensar que aquell document no conté el testament del seu avi sinó que és "una falacia diseñada y perpetrada por el demandado Sr. Pedro Enrique ".

Explica que cap dels seus nets cridats a l'herència van ser citats a l'acte de protocol·lització on van ser aportats com a testimonis l'esposa del Sr. Pedro Enrique, la seva secretaria i dos treballadors de la seva empresa els quals, a part de la relació existent amb l'instant, sabien del cert que la signatura estampada no era la del Sr. Evelio . El demandat s'oposa a la demanda. En síntesis al·lega que el demandant sempre va saber que el seu avi havia atorgat el testament hològraf i mai es va posar en dubte que la signatura estampada era d'ell. Afegeix que si aquesta és diferent a la del DNI és per la diferència d'edat i el seu deteriorament físic.

La sentència desestima la demanda en apreciar que l'acció es troba caducada pel transcurs dels 4 anys que estableixen els 422-3 CCCat i 128 CS a comptar des del 27 de gener de 2004 que és quan el demandant va conèixer o podia raonablement conèixer la causa que podria determinar la nul·litat del testament.

Contra dita resolució recorre el Sr. Carlos Jesús . Sosté que l'acció de nul·litat no estava caducada perquè no és d'aplicació l' article 422-3 CCCAt i perquè no va ser fins el 25 de gener de 2006 que va estar en disposició de poder advertir que el testament hològraf era nul.

En relació al fons de la litis puntualitza que la nul·litat no s'insta per falta de capacitat del demandant sinó perquè el causant no va estampar la seva signatura, que n'és requisit essencial, sinó que només va posar el nom la qual cosa porta a pensar que aquell escrit no és més que una mostra dels exercicis de dictat que feia.

SEGON

Caducitat de l'acció de nul·litat del testament hològraf

Don. Evelio va morir el 3 de novembre de 2000, durant la vigència del Codi de Successions. És aquesta llei la que ha de regir la seva successió.

No va ser fins després que entrés en vigor la Llei 10/2008 de 10 de juliol per la que s'aprovà el llibre IV del CCCat que es va presentar la demanda per instar la nul·litat d'un testament hològraf protocol·litzat el 5 de maig del 2003.

Els terminis de prescripció i de caducitat que estableix el Llibre IV no són, però, automàticament d'aplicació a les successions obertes abans de la seva entrada en vigor, com sembla entendre el Jutjat. Disposa la DT 8a de Llei 10/2008 que els establerts en la legislació anterior s'apliquen a les successions obertes abans de l'entrada en vigor de la nova llei, llevat que els terminis previstos en el llibre IV siguin més curts.

Si és així, la prescripció o caducitat es consuma quan fineix el nou termini que comença a comptar a partir de l'entrada en vigor de la nova llei. I si el termini fixat en la legislació anterior, encara que sigui més llarg, fineix abans que l'establert en el llibre IV, s'aplica aquell.

En definitiva, com posa en relleu la doctrina, la finalitat del legislador és que s'apliqui el termini més breu entre els establerts en les dues legislacions. D'aquesta manera, si el previst en una llei anterior venç abans que transcorri el termini de la nova llei a comptar des de la seva entrada en vigor, la caducitat es produeix com si no s'hagués produït canvi legislatiu. I en el cas que aquell es perllongui més enllà de l'establert pel llibre IV CCCat, a comptar des de la seva entrada en vigor, és aquest últim el termini que s'ha d'aplicar.

Per concloure si és aplicable un o altre, cal amb caràcter previ determinar si el termini que establia el Codi de Successions havia ja vençut abans que s'interposés la demanda atès que els quatre anys que fixa l' article 422-3.2 CCCat s'han de comptabilitzar des de l'entrada en vigor d'aquesta llei(1 de gener de 2009). Aquest termini no es pot comptabilitzar, com ha fet el Jutjat, des que la persona legitimada coneix o pot conèixer raonablement la causa de nul·litat d'acord amb l' article 422-3.2 CCCat perquè aquest precepte és d'aplicació a les successions obertes després de l'entrada en vigor d'aquesta llei. A les obertes amb anterioritat els pot ser d'aplicació el termini de caducitat o prescripció establert a la nova llei però aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA