SAP Barcelona 561/2008, 24 de Octubre de 2008

Ponente:FRANCISCO JAVIER PEREDA GAMEZ
Número de Recurso:87/2008
Número de Resolución:561/2008
Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2008
Emisor:Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 14ª
 
EXTRACTO GRATUITO

SENTÈNCIA N.561/08

Barcelona, vint-i-quatre d'octubre de dos mil vuit

Audiència Provincial de Barcelona, Secció Catorze

Magistrats:

Francisco Javier Pereda Gámez (Ponent)

Marta Font Marquina

Rosa Maria Agulló Berenguer

Rotlle n.: 87/2008

Judici Ordinari n.: 834/2006

Procedència: Jutjat de Primera Instància n. 1 de Granollers

Objecte del judici: acció de repetició ( art. 10 LRCSCVM ) amb base en un accident de tràfic, per la conducció sota la influència

de l'alcohol

Motiu del recurs: cobertura de la pòlissa del risc d'alcoholèmia, prescripció, falta d'acreditació de les lesions i pluspetició

Apel·lants: Natalia i Narciso

Advocats: L. Lupiáñez Navarro i I. Prieto Feria, respectivament Procuradores: M. Condal Invernon (Granollers) i E. Suñé Ollé, pel seu ordre Apel·lat: Groupama Plus Ultra

Advocat: J. A. Estrada Laza

Procurador: C. Pons de Gironella

ANTECEDENTS DE FET

1. RESUM DEL PLET DE PRIMERA INSTÀNCIA

El dia 16 de juny de 2006 la part actora va presentar demanda en la que sol·licitava que es condemni la demandada al pagament a la actora de 12.699,36 euros, més els interessos legals i les costesprocessals. Relata que va pagar als perjudicats la indemnització pels danys i les lesions sofertes en un accident de circulació i repeteix contra el causant, per conduir sota la influència de l'alcohol.

El Sr. Narciso va contestar a la demanda i diu que la documentació acompanyada no acredita el pagament de les indemnitzacions, ni el temps de sanitat, ni l'abast dels danys. Afegeix que l'acció està prescrita.

La Sra. Narciso oposa també manca d'acreditació dels danys i lesions i que la clàusula d'exclusió de cobertura és limitadora de drets i no està signada.

La sentència recorreguda, de data 17 de setembre de 2007, dóna compte de les posicions de les parts i desestima l'excepció de prescripció (computada des de la data de la sentència penal). La jutgessa entén que la conducció sota la influència de l'alcohol no forma part de l'assegurament (no implica una clàusula limitadora, sinó una manca de cobertura) i considera provats el danys personals i el seu abast i també els danys materials, amb petites correccions. Per tot això, estima parcialment la demanda i condemna Narciso i Natalia a pagar conjunta i solidàriament a la actora 11.161 euros (segons interlocutòria d'aclariment de sentència). Diu que cada part abonarà les costes causades a la seva instància i les comunes per meitat.

  1. QÜESTIONS PLANTEJADES EN EL RECURS D'APEL·LACIÓ

    2.1 La Sra. Natalia argumenta novament que no s'acrediten les lesions i que hi ha una clàusula limitadora del risc no acceptada especialment.

    L'asseguradora s'oposa perquè s'ha provat l'assistència mèdica amb la documental i el testimoni. Reitera que l'assegurança no pot cobrir el risc de conduir begut.

    2.2 El Sr. Natalia diu que des del pagament al perjudicat (juny de 2004) fins a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA