SAP Girona 5/2018, 11 de Enero de 2018

Ponente:JOAQUIN MIGUEL FERNANDEZ FONT
Número de Recurso:601/2017
Procedimiento:Recurso de Apelación
Número de Resolución:5/2018
Fecha de Resolución:11 de Enero de 2018
Emisor:Audiencia Provincial - Girona, Sección 2ª
RESUMEN

PRÉSTAMO CON GARANTÍA HIPOTECARIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. IRPH. El contrato hipotecario incorporaba una cláusula que estipulaba que al desaparecer el índice de referencia Cajas y el sustitutivo, el CECA, la cuota quedaba fija a partir del último valor del IRPH Cajas. A pesar de la validez del IRPH Cajas, se considera que la estipulación por la que el préstamo pasa a tipo fijo no supera el control de ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Secció 2a Civil de l'Audiència Provincial de Girona (UPSD AP Civil Sec.2)

Plaça Josep Maria Lidón Corbí, 1, pl. 5a - Girona

17001 Girona

Tel. 972942368

Fax: 972942373

A/e: aps2.girona@xij.gencat.cat

NIG 1702242120168105101

Recurs d'apel lació 601/2017 2

Matèria: Judici Ordinari

Òrgan d'origen: Secció Civil. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de La Bisbal d'Empordà Procediment d'origen: Procediment ordinari 300/2016

Part recurrent / Sol licitant: Juan Ignacio, Araceli

Procurador/a: Rosa Llum Fernandez Feliu, Rosa Llum Fernandez Feliu

Advocat/ada: Marc Prat Perez

Part contra la qual s'interposa el recurs: CAIXABANK, SA

Procurador/a: Pere Ferrer Ferrer

Advocat/ada: DIANA DEL MORAL BERNAL

SENTÈNCIA NÚM. 5/2018

Il lms. Srs:

PRESIDENT

JOSE ISIDRO REY HUIDOBRO

MAGISTRATS

JOAQUIM FERNANDEZ FONT

MARIA ISABEL SOLER NAVARRO

Girona, 11 de gener de 2018

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER

El 27 de setembre de 2017 es van rebre les actuacions de Procediment ordinari 300/2016, procedents del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de La Bisbal d'Empordà, a fi de resoldre el recurs d'apel lació interposat per la procuradora Rosa Llum Fernandez Feliu, en representació de Juan Ignacio i Araceli, contra Sentència de 9 de maig de 2017, en què consta com a part apel lada el procurador Pere Ferrer Ferrer, en representació de CAIXABANK, SA.

SEGON

El contingut de la decisió de la Sentència objecte de recurs és el següent:

"Que estimando PARCIALMENTE la demanda interpuesta a instancia de Juan Ignacio y Araceli contra LA CAIXA (ACTUAL CAIXABANK S.A.) DEBO

  1. DECLARAR LA NULIDAD por tener el carácter de abusiva de la "cláusula suelo" inserta en la cláusula financiera tercera bis inserta en el contrato de escritura de hipoteca de 28 de agosto de 2006 suscrito entre las partes. Todo ello conforme a los expuesto en los fundamentos jurídicos insertos en esta resolución. Condeno a la entidad demandada a que abone al demandante la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, resultante de aplicar las condiciones del contrato de préstamo sin la referida cláusula desde su celebración.

  2. NO HA LUGAR A LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA CLÁUSULA que estable como índice de referencia para el cálculo de interés variable el IRPH CAJA y el sustitutivo CECA.

  3. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.".

TERCER

El recurs es va admetre i es va tramitar de conformitat amb la normativa processal per a aquest tipus de recursos, i es va designar com a ponent el magistrat JOAQUIM FERNANDEZ FONT.

Assenyalat l'acte de deliberació, votació i decisió, ha tingut lloc el dia 10/01/2018.

QUART

En la tramitació d'aquest procediment s'han observat les normes processals essencials aplicables al cas.

FONAMENTS DE DRET

Tema litigiós.

PRIMER

Els demandants sol licitaven la declaració de nul litat per abusives de les clàusules incorporades al contracte de préstec amb garantia hipotecària que van signar amb l'entitat financera demandada (Caixabank SA), en què es fixava, per un costat, el tipus d'interès retributiu mínim aplicable (clàusula sòl) i, per un altre, l'índex en virtut del qual es determinaria el tipus d'interès variable aplicable en cada moment al capital lliurat. Aquest índex era el conegut com a IRPH-Caixes.

Aquesta petició de nul litat per abusivitat es fonamentava en la manca de transparència de les clàusules esmentades.

SEGON

La sentència de primera instància ha estimat en part la pretensió.

Ha declarat la nul litat de la clàusula sòl i ha desestimat la relativa a l'índex IRPH.

Aquesta decisió es basa, pel que fa a la segona clàusula, en què acompleix els requisits de transparència necessaris segons la jurisprudència i la normativa d'aplicació, de manera que els clients podien tenir coneixement de la seva existència i també dels seus efectes jurídics i econòmics.

TERCER

La part demandant no està d'acord amb aquesta resolució.

El seu recurs es fonamenta en una errònia valoració de la prova i en la infracció de la normativa aplicable.

Al leguen que la clàusula qüestionada s'ha de qualificar com una condició general de la contractació, que no ha estat negociada entre el banc i els demandants.

De la seva lectura en resultaria que no supera un control de transparència i que els clients no han rebut cap informació específica sobre el seu sentit i conseqüències.

Tampoc superaria el control d'incorporació al contracte.

Tot això provocaria un desequilibri contractual en perjudici dels demandants.

Per altra banda, es tractaria d'un índex susceptible de manipulació per part de les entitats financeres. Finalment, de manera subsidiària, al leguen que la sentència impugnada no ha entrat a analitzar que a partir del moment de la desaparició de l'índex IRPH el banc ha continuat aplicant el darrer índex que es va aplicar,

de manera que s'ha produït una mena de petrificació del tipus d'interès retributiu sobre la base d'aplicar un índex legalment desaparegut.

Com a conseqüència del que acabem de dir, demanen que es suprimeixi l'aplicació d'aquest índex i que se'ls retornin les quantitats cobrades pel banc arran de la seva aplicació.

Subsidiàriament, sol liciten que s'apliqui al contracte el que preveu la disposició addicional quinzena de la llei 14/2013, de 27 de setembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, de manera que se'ls retorni la quantitat cobrada de més pel banc al no fer aplicació d'aquest índex mantenir el darrer IRPH publicat. L'índex referencial IRPH. Origen i evolució.

QUART

Com explica la sentència del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2.017, l'Ordre de 5 de maig de

1.994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, va habilitar el Banc d'Espanya per a definir un seguit d'índexs de referència de caire oficial que es podrien aplicar als contractes de préstec a interès variable per part de les entitats creditícies.

La Circular del Banc d'Espanya 5/1994, de 22 de juliol, va considerar oficials els següents índexs:

"

  1. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre concedidos por los bancos.

  2. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por las cajas de ahorro.

  3. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre concedidos por el conjunto de las entidades de crédito.

  4. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro.

  5. Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre 2 y 6 años.

  6. Tipo interbancario a 1 año (Mibor)".

Com a conseqüència de l'aplicació del Real Decret 692/1996, de 26 d'abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, a partir del dia 1 de gener de 1.997 l'IRPH-Entidades es va passar a calcular sobre la base de les dades declarades pels bancs i caixes d'estalvi.

L'Ordre de 28 d'octubre de 2.011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, va determinar el sistema com s'havia de calcular.

La Circular 5/2012 del Banc d'Espanya, de 27 de juny, va ordenar que a partir de la seva entrada en vigor (29 d'abril de 2.012) deixessin de tenir la consideració de tipus de referència oficial tant l'IRPH-Ciaxes com l'IRPHBancs, malgrat que va autoritzar que es continuessin publicant de manera transitòria

Finalment, la publicació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, va determinar la seva desaparició des del dia 1 de novembre de 2013.

Aquesta norma també va preveure, en la seva disposició addicional quinzena, que els índexs suprimits fossin substituïts pel que preveia el contracte pel cas de desaparició (número 2) o, si no hi havia cap previsió o tots els índexs que es contemplaven contractualment com a substitutius també desapareixien, per l'índex que estipulava en el seu número 3, que era l'IRPH-Entitats, més un diferencial calculat de la manera que determinava.

Deure d'informació de les entitats bancàries respecte de l'índex aplicat.

CINQUÈ

La sentència del Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2.017, que té la finalitat de formar jurisprudència sobre la qüestió discutida en aquest litigi, recorda els deures d'informació als seus clients que tenen les entitats financeres específicament pel que fa als índexs emprats en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA