SAP Girona 425/1999, 14 de Julio de 1999

Ponente:Carles Cruz Moratones
Número de Resolución:425/1999
Fecha de Resolución:14 de Julio de 1999
Emisor:Audiencia Provincial - Girona
RESUMEN

Costas procesales Impugnación de honorarios indebidos Las normas colegiales relativas a los honorarios son orientadoras y, por tanto, no tienen carácter vinculante. Es doctrina pacífica que los Juzgados y Tribunales pueden moderar el importe de las minutas de honorarios atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Legislación citada: L.E.C. Art. 896

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Ims Srs.

President

Sr. MIQUEL PEREZ CAPELLA

Magistrats

Sr. FERNANDO FERRERO HIDALGO

Sr. CARLES CRUZ MORATONES (Ponent)

Girona, catorze de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

Havent vist aquesta Sala, integrada pels magistrats ressenyats a l' encapçalament, el Rotlle d' apel lació civil núm. 59/99, en el qual ha estat parte apel lant. N.A.P., representada pel procurador Sr. LLUIS MARTINEZ FERRER i defensada pel lletrat Sr. JOSEP TULSA VALENTI, substituit per la Lletrada Sra. MONTSERRAT SURROCA COMAS i part apel lada S.J.C., representat pel procurador Sr. JOAQUIM SENDRA BLÁNXART i defensat pel lletrat MARIA TERESA GALLARDO IGLESIAS, substituida per la lletrada Sra. ESTHER OMELLA MARCET, dicta aquesta senténcia sobre la base dels següents

ANTECEDENTS DÉ FET

PRIMER

El Jutjat de Primera Instáncia i Instrucció núm. 6 de La Bisbal, en les actuacions d' INCIDENT DE SEPARACIÓ núm. 361/99, incoades a instáncia de S.J.C., representat pel procurador Sr. JOAQUIM SENDRA BLANXART i defensatper la lletrada Sra. TERESA GALLARDO IGLESIAS contra N.A.P., representada pel procurador Sr, LLUIS TINEZ FERRER i dirigida pel lletrat Sr. JOSEP TULSA VALENTI, va dictar senténcia amb data 29-09-1998, la part dispositiva de la qual literalmente copiada, diu així: "FALLO: Que debo estimar y estimo la impugnación por excesivos de los honorarios del Letrado Sr. Tulsá formulada por el Procurador D. Joaquim Sendra , en nombre y representación de D. S.J.C. contra Dª N.A.P., considerando que el importe de tales honorarios debe ser de 1.266.750. -ptas, más IVA, debiendo rectificarse la tasación de costas realizada en lo que a dichos honorarios se refiere. Se imponen las costas del incidente relativo a los honorarios a Dª N.A.P.

SEGON

La part demandada va recórrer en apel lació la senténcia esmentada, motiu pel qual les actuacions es van elevar a aquesta Audiéncia, davant la qual, dins del termini legal i en la forma escaient, es van personar les parts litigants i, després dels trámits corresponents, es va fixar día per a la vista d' alçada, que va tenir lloc el 14 de julio de 1999, i a la qual van assistir els lletrats i procuradors de les parts personades, que van fer les al legacions que van estimar convenients al seu dret per defensar els seus respectius interessos.

TERCER

S' accepten els fets que consten en la senténcía recorreguda

QUART

En la tramítació d' aquest recurs s' han observat les prescripcions legals...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA