SAP Lleida 198/2005, 12 de Mayo de 2005

Ponente:ALBERTO GUILAÑA FOIX
Número de Recurso:505/2004
Número de Resolución:198/2005
Fecha de Resolución:12 de Mayo de 2005
Emisor:Audiencia Provincial - Lleida, Sección 2ª
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D. ALBERTO GUILAÑA FOIXD. ALBERT MONTELL GARCIADª. ANA CRISTINA SAINZ PEREDA

AUDIÈNCIA PROVINCIAL

DE LLEIDA

Secció segona

El Canyaret, s/n

Rotlle núm. 505/2004

Procediment ordinari núm. 172/2003

Jutjat Primera Instància 1 Vielha

SENTÈNCIA núm. 198/05

President/a:

SR. ALBERT GUILANYÀ FOIX

Magistrats/ades jutges/esses:

Sr.ALBERT MONTELL GARCIA

SRA ANA CRISTINA SAINZ PEREDA

Lleida, dotze de maig de dos mil cinc

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Lleida, integrada per les persones que s'esmenten al

marge, hem vist, en grau d'apel·lació, les actuacions de procediment ordinari número 172/2003, del

Jutjat Primera Instància 1 Vielha, en virtut del recurs interposat pel Lorenza I

Pedro Antonio, representat/da pel procurador/a MªJOSÉ ALTISENT

CAMARASA i assistit/da pel/per la lletrat/da CARMONA JUAN DE ANTONIO contra sentència de data nou d'abril de dos mil quatre dictada en el procediment esmentat, rotlle de sala núm. 505/2004.

La part demandada I GENERALITAT DE CATALUNYA UNITAT TERRITORIAL DE GABINET JURI ,

representat/da i assitida pel lletrat de la Generalitat es va oposar al recurs i va impugnar la

sentència. La demandada ignorats parents de 4ª grau de Estefanía es troben

en situació de rebel.lia processal . És ponent d'aquesta resolució el/la magistrat/ada ALBERT GUILANYÀ FOIX.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER

La transcripció literal de la part dispositiva de la sentència dictada en data nou d'abril de dos mil quatre, és la següent: "DECISIÓ.- Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Fernández-Vallmayor Carrasco, en nombre y representación de Lorenza y Pedro Antonio, contra la Generalitat de Cataluña y los ignorados herederos dentro del cuarto grado de Doña Estefanía declarados en rebeldía procesal, debo declarar que Doña Estefanía falleció en Vielha el 13 de septiembre de 1997 , en estado de viuda de Don Ángel , quien había fallecido el 26 de diciembre de 1980, que la misma otorgó testamento en mayo de 1979 ante el Notario de Anteguera ( Málaga), Don José Luis Vivancos Escobar, en el que instituye y nombra heredero de todos sus bienes a su esposo, Sr. Ángel, el cual premurió a la Sra. Estefanía, resultando ineficaz el citado testamento, que el texto y la firma que aparecen en el documento de fecha 1 de agosto de 1997 aportado a la demanda han sido manuscritos de puño y letra de Doña Estefanía y que el mismo es una donación mortis causa, absolviendo a los demandados del resto de las pretensiones de la demanda y sin imposición de las costas procesales causadas"

SEGON

Contra l'anterior sentència, Lorenza I Pedro Antonio va/n interposar recurs d'apel·lació, que el Jutjat admeté, i un cop seguits els tràmits de rigor va trametre les actuacions a aquesta Audiència, Secció Segona.

TERCER

La Sala va decidir formar rotlle i va designar magistrat/ada ponent, al qual es van lliurar les actuacions perquè, després de deliberar, proposés a la Sala la resolució oportuna. Es va assenyalar el dia12-5-2005 per a la votació i decisió.

QUART

En la tramitació d'aquesta segona instància s'han observat les prescripcions legals essencials del procediment.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Recorre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA