SAP Pontevedra 32/2008, 4 de Febrero de 2008

Ponente:VICTORIA EUGENIA FARIÑA CONDE
Número de Recurso:16/2008
Procedimiento:PENAL
Número de Resolución:32/2008
Fecha de Resolución: 4 de Febrero de 2008
Emisor:Audiencia Provincial - Pontevedra, Sección 5ª
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00032/2008

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Sección 005

Rollo : 0000016 /2008

Órgano Procedencia: JDO. INSTRUCCION N. 8 de VIGO

Proc. Origen: JUICIO DE FALTAS nº 0000308 /2007

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Quinta, constituida en Tribunal Unipersonal por el

Magistrado D. VICTORIA EUGENIA FARIÑA CONDE, ha pronunciado,

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA Nº 32/08

En VIGO-PONTEVEDRA a cuatro de febrero de dos mil ocho.

En el presente rollo de apelación num. 16/08 dimanante de los autos de Juicio de Faltas num. 308/07 del Juzgado de

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha treinta de julio de 2007 el Juez de Instrucción num. 8 de Vigo dictó sentencia en los autos originales de que el presente rollo dimana, cuyos hechos probados literalmente dicen: "Probado e así se declara que Daniel requeriu a intervención da Policía Local como consecuencia duns dalos sufridos na noite que vai do 23 ao 24 xuño de 2007, derivados dun can que accedeu a súa propiedade, e que resultou ser do seu veciño Vicente, tamén tío seu. Despois de decirlle o denunciante ao denunciado, no día dos feitos, que lle pasaría a factura dos danos tan pronto a tivera, Vicente respóndelle que "xa veremos se che pago os danos, e ten coidado cos teus cans que en calquera momento lles pode pasar algo". Nesta conversa estaba presenta a muller de Daniel, Teresa. Daniel, oído ó seu veciño, decide instalar unhas cámaras de seguridade na súa casa. As cámaras graban a Vicente no día 23 de xullo de 2007 dende as 17.33 horas ás 19.37, e no día seguinte, o 24 as 18.24 horas durante un espazo de tempo de 0.54 segundos, momentos do día 23 de amosan ó denunciando achegarse ó muro que separa a ambas propiedades levando algo impreciso na man esquerda e que llo vai botando coa dereita ós cans polo aire ó sentir estes a súa presenza. O muro que separa as dúas fincas en unha altura que lle chega a Vicente ó peito, a xeito de varanda. As plantacións veciñas do denunciado non invaden as do denunciante, sendo a única proximidade avertida a do axuste dos alicerces da parra de Vicente.

Os cans de Daniel son un Serpei Cruzado e un Beagle, identificados chip nº NUM000 e chip nº NUM001, presentando dende o día 24 de xullo 2007, conxuntivite bilateral e bilirrubinaria, fincando dende entón sometidos a tratamento veterinario.

Vicente tiña no acto de Xuízo do 26 de xullo, bostelas de sangue no antebrazo esquerdo."

SEGUNDO

En dicho Juzgado se dictó sentencia conteniendo el siguiente fallo: "Que debo condenar e condeno a Vicente como autor dunha falta de danos do artigo 625.1 do Código Penal, coa pena de multa de 20 días a razón dunha cuota diaria de cinco euros, facendo un total de 100 euros, con responsabilidade persoal subsidiaria en caso de impagamento dun día de privación de libertade por cada dúas cuotas diarias non satisfeitas, que poderá cumplirse mediante localización permanente.

E que debo absolver e absolver e absolvo a Vicente das faltas de Ameazas e contra os intereses xerais das que foi acusado, con todos os pronunciamentos favorabeis, e con declaración das costas, que por esta causa se oriximen, de oficio.

Asemade Vicente deberá abonarlle a Daniel o importe que en execución de sentenza se chegue a determinar pola asistencia veterinaria aos cans identificados cos chips nº NUM000 (nome Pitufo ) e nº NUM001 (nome Pelos )."

TERCERO

Notificada dicha sentencia a las partes por D. Vicente se interpuso recurso de apelación que fue admitido y tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 795.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y elevados los autos a esta Audiencia quedaron en poder del Magistrado Ponente...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA