Sentencia nº 125/2014 de AP Lleida, Sección 2ª, 14 de Marzo de 2014

Procedimiento:RECURSO DE APELACIóN
Ponente:ALBERTO GUILAÑA FOIX
Fecha de Resolución:14 de Marzo de 2014
Número de Resolución:125/2014
Número de Recurso:18/2014
Emisor:Audiencia Provincial - Lleida, Sección 2ª
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

AUDIÈNCIA PROVINCIAL

DE LLEIDA

Secció segona

El Canyaret, s/n

Rotlle núm. 18/2014

Modificació mesures supòsit contenciós núm. 1270/2012

Jutjat Primera Instància 7 Lleida

SENTÈNCIA núm. 125/2014

PRESIDENT:

IL·LM. SR. ALBERT GUILANYA FOIX

MAGISTRATS:

IL·LMA SRA. ANA CRISTINA SAINZ PEREDA

IL·LMA. SRA. MARIA CARMEN BERNAT ALVAREZ

Lleida, catorze de març de dos mil catorze

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Lleida, integrada per les persones que s'esmenten al marge, hem vist, en grau d'apel·lació, les actuacions de modificació de mesures supòsit contenciós número 1270/2012, del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida, en virtut del recurs interposat contra la sentència de data cinc de desembre de dos mil tretze dictada en el procediment esmentat, rotlle de sala núm. 18/2014. Són part apel·lant i apel·lada, el actor Isidro, representat per la procuradora Carmen Clavera Corrali i assistit pel lletrat Ricardo Borràs Iglesias y la demanada Socorro, representada por la procuradora Divina de Muelas Drudis i assitida per la lletrada Floria Escribà Nuez,contra la sentència de data cinc de desembre de dos mil tretze dictada en el procediment esmentat, rotlle de sala núm. 18/2014. També és part El MINISTERI FISCAL . És ponent d'aquesta resolució L'IL·LM. SR. ALBERT GUILANYA FOIX, Magistrat President d'aquesta Audiència Provincial .

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. La transcripció literal de la part dispositiva de la sentència dictada en data cinc de desembre de dos mil tretze, és la següent: "DECISIÓ.-

F A L L O

QUE DESESTIMANDO la demanda de modificación de medidas de divorcio formulada por la procuradora Doña Carmen Clavera Corral, en nombre y representación de Isidro, contra Socorro, y DESESTIMANDO la demanda reconvencional formulada por la procuradora Doña Divina de Muelas Drudis en nombre y representación de Socorro contra Isidro siendo parte el Ministerio Fiscal NO HA LUGAR a modificar la sentencia de divorcio de fecha 24 de octubre de 2005 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Lleida, modificada parcialmente por la de 16 de enero de 2008 dictada por el mismo Juzgado nº 2. Sin condena en costas [...]"

SEGON. Contra l'anterior sentència, Isidro i Socorro van interposar un recurs d'apel·lació, i al mateix temps, cada un d'ells es va oposar al recurs interposat per la part contraria, per la seva part, el Ministeri Fiscal, va sol·licitar la confirmació de la sentència; el Jutjat els va admetre,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS