SAP Barcelona 342/2018, 12 de Julio de 2018

Ponente:MARTA RALLO AYEZCUREN
Número de Recurso:6/2017
Procedimiento:Recurso de apelación
Número de Resolución:342/2018
Fecha de Resolución:12 de Julio de 2018
Emisor:Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 16ª
 
EXTRACTO GRATUITO

Secció núm. 16 de l'Audiència Provincial de Barcelona. Civil

Passeig Lluís Companys, 14-16, pl. 2a - Barcelona

08018 Barcelona

Tel. 934866200

Fax: 934867114

A/e: aps16.barcelona@xij.gencat.cat

NIG 0827942120158208059

Recurs d'apel lació 6/2017 A

Matèria: Judici Ordinari

Òrgan d'origen: Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Terrassa

Procediment d'origen: Procediment ordinari 1116/2015

Part recurrent / Sol licitant: Gracia, Manuel

Procurador/a: Raul Rodriguez Nieto

Advocat/ada:

Part contra la qual s'interposa el recurs: BBVA, S.A.

Procurador/a: Josep Gubern Vives

Advocat/ada:

SENTÈNCIA NÚM. 342/2018

Magistrats/magistrada Srs./Sra.:

- Marta Rallo Ayezcuren

- José Luis Valdivieso Polaino

- Federico Holgado Madruga

Barcelona, 12 de juliol de 2018

La Secció 16a d'aquesta Audiència Provincial de Barcelona ha vist, en apel lació, les actuacions de judici ordinari número 1116/2015, en sol licitud de declaració d'hereus i reclamació de quantitat, seguides davant el Jutjat de Primera Instància número 7 de Terrassa. Els demandants, la Sra. Gracia i el Sr. Manuel, han estat representats pel procurador Sr. Raúl Rodríguez Nieto i defensats pel lletrat Sr. Joan Álvarez Obiols. La demandada, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, ha estat representada pel procurador Sr. Josep Gubern Vives i defensada pel lletrat Sr. Francisco Javier Fernández Bermúdez.

La Sra. Gracia i el Sr. Manuel han apel lat contra la Sentència del Jutjat de 12 de setembre de 2016, que ha estat impugnada també per BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA.

ANTECEDENTS DE FET

La part dispositiva de la interlocutòria diu:

" Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Raúl Rodríguez Nieto en nombre y representación de Gracia y Manuel, debo:

1) Declarar D. Gracia y D. Manuel, son herederos de su padre Carlos María, fallecido en fecha 1 de marzo de

2013, dejando a salvo el derecho de cualquier otra persona que pueda acreditar su derecho a heredar.

2) Declarar la facultad de D. Gracia y D. Manuel de disponer de los depositados en cuentas de co-titularidad y de disposición indistinta de Carlos María y D. María Esther en la entidad demandada BBBVA, sin que ello suponga declaración de propiedad sobre los depósitos y sin perjuicio de las acciones que pudieran interponer contra los actores quienes pudieran acreditar ser herederos del Sr. Carlos María .

3) Condenar a la entidad BBVA a entregar a los actores los saldos existentes en las cuentas anteriormente indicadas.

4) No se hace expresa condena en costas. "

La Sra. Gracia i el Sr. Manuel van apel lar contra la interlocutòria. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA va impugnar-la. Admesos els recursos, les actuacions van ser repartides a aquesta secció, un cop citades les parts a termini. Comparegudes aquestes, es van seguir els tràmits legals i es va assenyalar per deliberació i decisió el dia 26 de juny de 2018.

Ponent: la magistrada Marta Rallo Ayezcuren

FONAMENTS DE DRET

Demanda

La Sra. Gracia i el Sr. Manuel van al legar, en la demanda iniciadora del judici, que eren els hereus, per meitats, del seu pare, el Sr. Carlos María, mort intestat l'1 de març de 2013, i de la seva mare, la Sra. María Esther, morta també sense testar, el 9 de setembre de 2014.

Els demandants invocaven la declaració d'hereus abintestat de la Sra. María Esther, davant el notari de Terrassa Sr. Alfredo Arbona Casp, mitjançant acta de notorietat de 22 de gener de 2015, número de protocol

93. Quant al Sr. Carlos María, no havien instat la declaració d'hereus, sinó que els dos fills i la vídua, mare d'aquests, havien fet una partició en document privat, amb la liquidació de l'impost de successions corresponent.

En la demanda s'al legava que, a diferència d'altres entitats financeres, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA) es va negar a lliurar als actors el saldo dels dipòsits bancaris del causants, per entendre que no havien acreditat la condició d'hereus del Sr. Desiderio .

Els Srs. Gracia Manuel sol licitaven: 1) que es declarés que eren els hereus del seu pare i la seva mare; 2) que es declarés la facultat dels actors de disposar sobre els dipòsits en poder de BBVA; 3) que es condemnés BBVA a abonar als actors el saldo dels dipòsits i 4) que s'imposessin les costes a la part demandada.

Contestació

El banc demandat va contestar que no havia tingut ni tenia inconvenient en entregar als actors els saldos dels dipòsits dels quals era titular el Sr. Carlos María, sempre que acreditessin la condició d'hereus, que no havien provat fins al moment. Va afegir que el fet que sol licitessin la declaració d'hereus, com a primera petició de la demanda, palesava la inexistència d'aquesta declaració necessària.

BBVA va al legar també la falta de jurisdicció per conèixer de la declaració d'hereus, perquè la competència corresponia al notari, conformement a la disposició derogatòria primera de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, i els articles 55 i 56 de la Llei del notariat. En conseqüència, segons el banc, l'acumulació d'accions de la demanda era indeguda. El Jutjat no podia declarar hereus els actors, per falta de competència, i no podia tampoc condemnar el banc perquè no constava la condició dels demandants d'hereus del titular del dipòsit Sr. Carlos María .

3. Sentència del Jutjat

El...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA